Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na portalu Facebook przez WeNet Synergy sp. z o.o. sp. k.


Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem przez WeNet Synergy sp. z o.o. sp. k. (dalej jako WeNet Synergy) fanpage’y na portalu społecznościowym Facebook (dalej każdy jako Fanpage) na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), (dalej jako RODO).

I Administrator danych osobowych

Administratorami danych osobowych użytkowników Fanpage’a są:

1. WeNet Synergy z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489705, NIP: 7831707183, REGON: 302598908, e-mail: kontakt@wenet.pl – Współadministrator pierwszy

2. Artefakt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000486593, NIP: 8992749307, REGON: 022291931, e-mail: firma@artefakt.pl – Współadministrator drugi

3. Semahead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000802729, NIP: 6793189537, REGON: 384327108, e-mail: biuro@semahead.pl – Współadministrator trzeci

4. Grupa Tense Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000767411, NIP: 5272880176, REGON: 382400887, e-mail: kontakt@grupatense.pl – Współadministrator czwarty

5. Widzialni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634480,  NIP: 9231698844, REGON: 363841741, e-mail: biuro@widzialni.pl – Współadministrator piąty

6. WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000681163, NIP: 7010046065, REGON: 140756502, e-mail: kontakt@wenet.pl – Współadministrator szósty

7. WeNet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000116894, NIP: 5210125377, REGON: 012110943, e-mail: kontakt@wenet.pl – Współadministrator siódmy


dalej jako: Administratorzy.

Administratorzy informują, że autonomicznym administratorem danych osobowych użytkowników Fanpage’a jest także Facebook Ireland Ltd. pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, z którym użytkownicy zawarli odrębną umowę korzystania z portalu społecznościowego Facebook.

II Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych w osobie Wojciecha Zaręby, można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wenet.pl


III Zakres, cele przetwarzania, podstawa prawna i okres retencji danych

Prowadzenie Fanpage’a

  1. Administratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników takie jak imię i nazwisko lub identyfikator oraz wizerunek używane w serwisie Facebook w celu
   umożliwienia im korzystania z Fanpage’a. Administratorzy posiadają informacje o:

   1. zainteresowaniu użytkownika Fanpage’em wyrażonym przez kliknięcie przycisku „Lubię” lub „Obserwuj”,
   2. bieżącej aktywności użytkownika na Fanpage’u,
   3. treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników na Fanpage’u,
   4. wysyłaniu wiadomości prywatnych przy użyciu komunikatora Messenger.
  2. Dane są przetwarzane w celu informowania użytkowników o aktywności Administratorów, promowania organizowanych wydarzeń, a także informowania o produktach i usługach Administratorów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratorów, polegający na promowaniu własnego wizerunku oraz produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyższego celu, a po tym czasie nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Kontakt z użytkownikami

  1. W celu umożliwienia kontaktu Administratorów z użytkownikiem, Administratorzy przetwarzają informacje dotyczące osób kontaktujących się z Administratorami za pośrednictwem komunikatora Messenger, w szczególności imię, nazwisko lub identyfikator użytkownika na portalu Facebook, treść wiadomości. Wiadomości nie są przechowywane przez Administratorów w innych miejscach niż Facebook.

Dochodzenie roszczeń

 1. W celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratorów ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami, bądź w przypadku postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez innych użytkowników lub podmiotów trzecich, Administratorzy przetwarzają imię i nazwisko lub identyfikator użytkownika używane w serwisie Facebook. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratorów.
 2. Dane osobowe w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia roszczeń.

IV Odbiorcy danych użytkowników

W zakresie Fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących Fanpage, o polubieniach, a także treść komentarzy i postów oraz inne informacje dostarczane przez użytkowników są dostępne dla wszystkich użytkowników Facebooka. Ponadto Administratorzy udostępniają dane osobowe:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych https://www.facebook.com/about/privacy


V Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu do danych, zgodnie z art. 15 RODO,
 2. do otrzymania kopii danych, zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO,
 3. żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 RODO,
 4. żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administratorzy nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania, zgodnie z art. 17 RODO,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO,
 6. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
 7. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO.


Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorami i poinformować ich, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.


VII Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów.


VIII Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratorów do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


IX Profilowanie

Dane osobowe nie będą profilowane przez Administratorów.